Algemene Voorwaarden Houthandel & Zagerij Tijsma

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Betaling

Artikel 15 – Klachtenregeling

Artikel 16 – Geschillen

Artikel 17 – Privacy

Artikel 18 – Actievoorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten

verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de

ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn

handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken,

diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem

persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met

het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor

communicatie op afstand;

11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig

in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Houthandel & Zagerij Tijsma.nl

Swarte Mar 19, MA Noardburgum

E-mail:info@houtzagerijtijsma.nl

Tel: 06 122 76 705

KvK-nummer: 81540833

BTW-identificatienummer: NL862131236B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen

overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven

op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument

zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van

deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige

wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden

aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op

verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Artikel 4 – Het aanbod

1. Het aanbod is ten aller tijden uiterlijk 14 dagen geldig na het uitbrengen van de aanbieding.

2. Het aanbod bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling

van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze

een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van

het aanbod zijn verbonden.

4. Bij het per abuis foutief vermelden van het aanbod staat het de ondernemer vrij de order éénzijdig te annuleren.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door

de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de

ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is

bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de

elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch

kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan

voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de

overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst

niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering

bijzondere voorwaarden te verbinden.

5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de

consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een

duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties, mits specifiek vermeld, en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of

uitvoering van de overeenkomst op afstand;

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van

14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van

herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument de bestelde goederen heeft ontvangen.

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument het laatste product heeft ontvangen.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, de laatste

zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

3. De consument kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op

een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de

consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde

bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet

informeren over herroepingsrecht:

5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de

oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden

na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de

consument die informatie heeft ontvangen.

7. Artikelen kunnen in geen geval terug gestuurd worden wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

– Het artikel is niet meer compleet, gezaagd of reeds verwerkt;

– Het artikel is gedurende de periode dat u het op zicht had gebruikt of beschadigd geraakt;

– Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt of op kleur gemaakt;

– Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken;

– Het artikel kan door haar aard niet worden teruggezonden;

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product

slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en kenmerken van het product

vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in

lid 1. De waardevermindering die hier mee samen gaat wordt in mindering gebracht op het retour te storten bedrag.

3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem

niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht

heeft verstrekt.

4. Alle producten dienen droog opgeslagen te worden en als zodanig te worden geladen in de vrachtauto. Tevens dienen de producten deugdelijk te worden verpakt

voor het retour transport. Hiermee wordt bedoeld: Samen gebonden met omsnoeringsband en zo nodig voorzien van plastic om waterschade te voorkomen.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van

het sturen van een e-mail naar: info@houtzagerijtijsma.nl of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. In deze e-mail dient de consument ten aller tijden zijn/haar

naam, ordernummer, factuurnummer, adres, telefoonnummer en bankrekeningnummer te vermelden.

2. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het

product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht

genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en

conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Indien de consument aan de ondernemer de opdracht

verstrekt tot retour halen breng de ondernemer 120,-Euro retour kosten in rekening bij de consument. Deze

retour kosten worden verrekend met retour te storten bedrag van de retour gehaalde materialen. Het retour te

storten bedrag dient de ondernemer uiterlijk binnen 14 dagen retour gestort te hebben op de bankrekening van de

consument. Bij de retour kosten zijn inbegrepen: het transport zonder materiaal naar de consument en het retour transporteren naar de ondernemer.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt

hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, exclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor

het geretourneerde product alsmede de mogelijke waardevermindering door schade, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de ondernemer het product

heeft retour heeft ontvangen van de consument.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De

terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere

methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de

ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de

ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft

uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum

of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en

catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde

datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of

beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na

levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,

maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is

van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Alle prijzen zijn uiterlijk 14 dagen geldig na het uitbrengen van een offerte.

2. Prijzen vermeld op de website zijn allen dagprijzen.

3. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod

vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de

totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of voorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt

nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de

ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de

overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De consument heeft zich ervan verzekerd dat dit adres voor grote vrachtwagencombinaties van 18 meter bereikbaar is.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer

geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere

leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan

wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de

bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten

te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een

vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen. De consument tekent voor akkoord en ontvangst als de specificatie en aantallen kloppen conform het geen is besteld.

Artikel 14 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument

verschuldigde bedragen te worden voldaan vóór de levering. Het aanbod wordt als opdracht aanvaard door de ondernemer op het moment dat de ondernemer de betaling heeft ontvangen

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten dient de betaling van het gehele orderbedrag door de consument voorafgaande de levering te geschieden. De consument kan geen enkel

recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen

vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de

ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te

voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de

wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke

incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,=

De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling

1.De consument meldt zijn/haar klant binnen 48 uur na ontvangst van de bestelde materialen. Deze klacht wordt

kenbaar gemaakt per e-mail aan: info@houtzagerijtijsma.nl.In deze e-mail dient de consument ten aller tijden zijn/haar naam, ordernummer, factuurnummer, adres, telefoonnummer en

bankrekeningnummer te vermelden.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij

de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de

ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de

consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Artikel 16 – Geschillen

1. Om geschillen te voorkomen is het belangrijk dat de consument kennis heeft van de gekochte producten en de verwerking daarvan.

Als dit niet het geval is dient de consument zich vóór aanschaf en verwerking van de producten te wenden tot de ondernemer om deze kennis te vergaren.

Dit om enigerlei discussie te voorkomen betreffende het product of de toepasbaarheid daarvan alsmede de mogelijke vervolgschade

2. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Privacy

Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden gaat u tevens akkoord met onze privacyverklaring.

Artikel 18 – Actievoorwaarden

Tijdens actieperiodes welke door Houthandel & Zagerij Tijsma opgezet en uitgedragen worden, gelden de volgende voorwaarden:

De korting is enkel geldig in de aangegeven tijdsperiode, deze wordt altijd via een pop-up op de website uitgedragen. 

De korting is niet van toepassing op eerder geplaatste orders en offertes.

De korting is niet geldig op de transportkosten

De korting is niet van toepassing op producten die tijdelijk niet leverbaar zijn

Bij een omruiling wordt het vervangende product tegen de dan geldende prijs aangeboden; dit zal verrekend worden met het aankoopbedrag van het geretourneerde product. 

Houthandel & Zagerij Tijsma behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.